+48 796 100 201
top_image

General terms and conditions of translation services (in Polish)

§ 1

Biuro Tłumaczeń ERIN świadczy usługi tłumaczeniowe dla firm i instytucji zgodnie ze standardami i ogólnie przyjętymi praktykami na rynku usług tłumaczeniowych.
Biuro Tłumaczeń ERIN wykonuje tłumaczenia na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej. Formularz zamówienia tłumaczenia dostępny jest stronie biura.
Biuro Tłumaczeń ERIN zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia tłumaczenia bez podania przyczyny, w przypadku braku zamówienia lub nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
Ogólne warunki świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ERIN nie dotyczą klientów indywidualnych. Biuro Tłumaczeń ERIN nie świadczy usług na odległość ani sprzedaży przez internet dla konsumentów ani osób prywatnych w rozumieniu dyrektywy UE nr 2011/83/UE.

§ 2

 1. Cena tłumaczenia pisemnego obliczana jest na podstawie ilości jednostek rozliczeniowych i obowiązującego cennika.
 2. Jednostką rozliczeniową dla tłumaczenia pisemnego poświadczonego jest strona obejmująca 1125 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych jednostką rozliczeniową jest strona obejmująca 1800 znaków ze spacjami w języku docelowym (lub słowo w języku źródłowym/docelowym bądź godzina pracy). Każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczona jest jako cała – na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz.U. nr 273, poz. 2702. Liczbę stron tłumaczenia podajemy z dokładnością do 1 strony lub 1 słowa/godziny. Minimalna wielkość rozliczeniowa to 1 strona/godzina lub 250 słów.
 3. Koszt sprawdzenia i korekty tłumaczenia dokumentu wynosi 75% ceny tłumaczenia pisemnego w danym trybie.
 4. Koszt sprawdzenia i poświadczenia tłumaczenia dostarczonego dokumentu wynosi 75% ceny tłumaczenia poświadczonego w danym trybie. Każda kopia na prawach oryginału kosztuje 20% ceny tłumaczenia poświadczonego.
 5. Za wykonanie tłumaczenia w trybie pilnym doliczamy 50% do ceny tłumaczenia. Cena tłumaczenia wykonywanego w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia.
 6. Koszt weryfikacji tłumaczenia przez tłumacza, dla którego język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym (native speaker) wynosi 50% ceny tłumaczenia pisemnego w danym trybie.
 7. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji bądź rozpowszechniania wymagają opracowania redakcyjnego (korekta edytorska). Koszt opracowania redakcyjnego wynosi 50% ceny tłumaczenia pisemnego w danym trybie.
 8. W przypadku zaawansowanej edycji tekstu (obróbka plików graficznych, rozpoznawanie tekstu w plikach pdf, konwersja do postaci edytowalnej, przygotowanie obrazów, rysunków, układów kolumnowych, tabelarycznych), zachowania (odtwarzania) elementów nietekstowych (wykresy, znaki, symbole, specjalne kroje pisma, itp.), utrudnień związanych z jakością tekstu (pismo odręczne, mała czcionka, słaba czytelność) warunki i cena tłumaczenia ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia.

§ 3

 1. Tłumaczenia pisemne realizowane są w trybie normalnym – do 2000 słów dziennie w dni robocze albo w trybie pilnym – ponad 2000 słów dziennie i/lub wykonywane w dni wolne od pracy, lub w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zlecenia.
 2. Do terminu wykonania tłumaczenia w trybie normalnym nie jest wliczany dzień przyjęcia i oddania zlecenia, standardowo nie są wliczane soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Dokładny termin wykonania tłumaczenia jest ustalany przed przyjęciem zlecenia.

§ 4

 1. Cena tłumaczenia ustnego obliczana jest na podstawie czasu pracy tłumacza i obowiązującego cennika. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą tłumacz został zamówiony i zgłosił się do wykonywania pracy, do godziny, do której został zamówiony lub ewentualnie późniejszej, faktycznej godziny zakończenia pracy. Dla tłumaczenia ustnego jednostką rozliczeniową jest godzina. Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako pełna godzina.
 2. Stawka za godzinę zależy od języka i charakteru tłumaczenia oraz łącznej liczby godzin tłumaczeniowych.
 3. Przy tłumaczeniach wyjazdowych Klient ponosi koszty dojazdu tłumacza i, jeśli to konieczne, odpowiedzialny jest za zorganizowanie zakwaterowania i posiłków dla tłumacza w miejscu tłumaczenia.

§ 5

 1. Gotowe tłumaczenia pisemne przekazywane są w ustalonym terminie w dowolny dla Klienta sposób: osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, przesyłki pocztowej lub kurierskiej (usługa płatna).
 2. Usługę tłumaczenia pisemnego uważa się za zrealizowaną po przekazaniu Klientowi tekstu tłumaczenia pisemnego w formie elektronicznej (w uzgodnionym formacie) lub w formie wydruku maszynopisu komputerowego.
 3. Usługę tłumaczenia ustnego uważa się za zrealizowaną po wykonaniu przez tłumacza czynności tłumaczeniowych przez wymagany przez Klienta okres czasu tj. od godziny, na którą tłumacz został zamówiony i zgłosił się do wykonywania pracy, do godziny, do której został zamówiony lub ewentualnie późniejszej, faktycznej godziny zakończenia pracy.

§ 6

 1. Wszystkie podane ceny są cenami netto, do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonane usługi tłumaczeniowe zgodnie z fakturą wystawioną przez Biuro Tłumaczeń ERIN.
 3. Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia bezpośrednio po zapłacie pełnej kwoty należności.

§ 7

 1. Reklamacje odnośnie do wykonanych tłumaczeń w trybie zwykłym przyjmowane są w terminie do 30 dni od daty ich wykonania. Pilne tłumaczenia nie podlegają standardowym warunkom gwarancji.
 2. Odpowiedzialność materialna Biura Tłumaczeń ERIN ograniczona jest do wartości zamówienia.
 3. Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Biuro Tłumaczeń ERIN ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla tłumaczy i biur tłumaczeń w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym.

§ 8

 1. Wszystkie dane i informacje, materiały i teksty przekazane nam i związane z powierzanymi nam tłumaczeniami objęte są klauzulą poufności. Oprócz tłumacza, weryfikatora i pracownika biura przyjmującego zlecenie żadna inna osoba nie ma do nich wglądu.
 2. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia są wykorzystywane w celu dokonania procesu obsługi zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług tłumaczeniowych. Nie są używane do celów reklamowych ani marketingowych. Nie są  również przekazywane i udostępniane osobom trzecim ani poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami wykonywania tłumaczeń zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

© 1999-2024 ERIN. All rights reserved.
ERIN translation agency, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wroclaw, Poland, VAT ID PL8971224485