+48 71 793 68 38
tlumaczenia_poswiadczone

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Kim jest tłumacz przysięgły języka angielskiego?

Tłumacz przysięgły języka angielskiego to osoba zaufania publicznego posiadająca stosowne uprawnienia nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości. Zajmuje się tłumaczeniem dokumentów przeznaczonych do celów procesowych, urzędowych, na potrzeby organów państwowych (sądy, urzędy skarbowe, instytucje kontrolne, policja, prokuratura, itp.) czy też banków i innych instytucji finansowych. Może również poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Ponosi on odpowiedzialność za błędy, które mogą pojawić się w wykonanym tłumaczeniu, a przekład potwierdza specjalną pieczęcią.

Z tego względu tłumaczenia przysięgłe są droższe niż tłumaczenia zwykłe. Przysięgłe, poświadczone czy uwierzytelnione to tak naprawdę ten sam rodzaj tłumaczenia. Tłumaczenie przysięgłe to nazwa potocznie używana i funkcjonująca w branży tłumaczeń, natomiast Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego posługuje się terminem poprawnym językowo – tłumaczenie poświadczone.

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Usługi tłumacza przysięgłego języka angielskiego są niezbędne przy tłumaczeniu oficjalnych dokumentów z wymogiem formalnego poświadczenia ich autentyczności i wiarygodności.

Najczęściej wykonywane są tłumaczenia przysięgłe odpisu z rejestru przedsiębiorców (KRS), wypisu z rejestru handlowego, zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS, o nadaniu numeru REGON, pełnomocnictwa, zaświadczenia o niekaralności, aktu notarialnego, umowy, statutu spółki czy decyzji, wyroków sądowych. 

Osoby indywidualne zlecają zwykle tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia, aktu małżeństwa, świadectwa ukończenia kursów, dyplomu ukończenia studiów, zaświadczenia medycznego, następnie karty pojazdu czy dowodu rejestracyjnego.

Tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego ma postać papierową i jest wpisane do specjalnego rejestru – repertorium tłumacza przysięgłego i opatrzone numerem rejestracyjnym, podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego, a także klauzulą poświadczającą zgodność tłumaczenia z tekstem źródłowym (oryginałem bądź kopią).

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego?

Zawód tłumacza przysięgłego jest uregulowany ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego należy:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego państwa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu;
  • znać język polski;
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  • poza tym równie ważne nie być karanym za umyślne przestępstwa skarbowe czy nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  • dodatkowo ukończyć studia wyższe;
  • na koniec zdać egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i odwrotnie.

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Zatem osoba, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza oraz zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Potrzebny tłumacz przysięgły?

Skontaktuj się z nami! W ramach świadczonych usług tłumaczeniowych oferujemy wykonanie tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego danego języka. Wykonujemy tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) z następujących języków: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, a także bułgarski, rumuński, mołdawski, węgierski, chorwacki, słoweński, serbski, bośniacki, macedoński, albański, grecki, czeski, słowacki, rosyjski, ukraiński, białoruski, litewski, łotewski, estoński, fiński, szwedzki, norweski, duński, niderlandzki, turecki, arabski, gruziński, koreański, chiński i japoński.
Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie do naszych usług tłumaczeniowych można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

© 1999-2024 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP PL8971224485