+48 717 93 68 38
tłumaczenie karty charakterystyki

Tłumaczenie karty charakterystyki (SDS)

Karta charakterystyki (ang. safety data sheet, SDS, MSDS) to zbiór informacji o substancji lub mieszaninie chemicznej. Ma zapewnić użytkownikom produktu dostęp do niezbędnych informacji o potencjalnych zagrożeniach, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, metodach służących minimalizowaniu ryzyka w kontakcie z nią, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska, sposobach postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, jak również podstawowych danych fizykochemicznych substancji/mieszaniny.

Kto i kiedy dostarcza kartę charakterystyki?

Każda stosowana niebezpieczna substancja lub mieszanina chemiczna posiada kartę charakterystyki. W Unii Europejskiej karta charakterystyki musi być obowiązkowo sporządzona przez producenta produktu, jego upoważnionego przedstawiciela, dostawcę, dystrybutora lub importera i przekazana bezpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, każdemu odbiorcy, użytkownikowi produktu.

Zgodnie z przepisami unijnymi kartę charakterystyki należy dostarczyć w przypadku:

– substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzającej zagrożenie,

– substancji trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub substancji bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB), lub

– substancji umieszczonej z innych powodów na liście kandydackiej substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń,

a także w przypadku:

– mieszanin, które nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne, ale zawierają określone stężenia pewnych substancji stwarzających zagrożenie – na żądanie użytkownika.

W przypadku aktualizacji karty charakterystyki dany dostawca musi dostarczyć zaktualizowaną wersję wszystkim odbiorcom, do których dostarczano tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), oraz

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r., wraz ze sprostowaniem z dnia 17 stycznia 2017 r., zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

REACH jest podstawą prawną dla opracowania karty charakterystyki, jej zawartości i struktury.

Budowa karty charakterystyki

Karta charakterystyki substancji/mieszaniny powinna składać się z następujących sekcji:

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

Sekcja 16: Inne informacje

oraz zawierać:

– datę sporządzenia,

– datę aktualizacji,

– numer wersji.

Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH, kartę charakterystyki należy dostarczyć w językach urzędowych państw członkowskich UE, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej. Karta charakterystyki otrzymana w języku obcym powinna być przetłumaczona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, z dostosowaniem do prawa polskiego. Niewłaściwe tłumaczenie karty charakterystyki na język polski np. z użyciem translatora skutkuje konsekwencjami, zarówno dla użytkownika produktu – naraża jego zdrowie i życie, jak i dla producenta czy importera – godzi w jego interesy czy naraża na odpowiedzialność. Zatem tak ważne jest, aby tłumaczenie karty charakterystyki zostało przygotowane przez kompetentne i wykwalifikowane biuro tłumaczeń.

Potrzebne tłumaczenie karty charakterystyki?

Skontaktuj się z nami!

W ramach świadczonych usług tłumaczeniowych oferujemy opracowanie i sporządzenie tłumaczenia karty charakterystyki (SDS) przez wyspecjalizowany zespół tłumaczy. Lata doświadczeń na tym polu pozwoliły nam wypracować rozwiązania zapewniające rzetelne i profesjonalne tłumaczenie dokumentacji produktu chemicznego, z uwzględnieniem aktualnych przepisów unijnych i krajowych. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie do naszych usług tłumaczeniowych można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.
Wykonujemy tłumaczenia kart charakterystyk z następujących języków: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, grecki, bułgarski, rumuński, węgierski, chorwacki, słoweński, czeski, słowacki, litewski, łotewski, estoński, fiński, szwedzki, duński, niderlandzki.

© 1999-2021 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011