+48 717 93 68 38
tłumaczenie finansowe

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Koniec roku kalendarzowego to jednocześnie koniec roku finansowego dla wielu przedsiębiorstw, spółek, banków oraz instytucji finansowych. Oznacza to konieczność wywiązania się z wielu obowiązków sprawozdawczych, w tym obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Zależnie od struktury udziałów, wielu jednostkom niezbędne jest także tłumaczenie sprawozdania finansowego na język obcy.

Tłumaczenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe)

Tłumaczenie sprawozdania finansowego podmiotu obejmuje jego dane finansowe i powinno się składać minimum z:

⇒ tłumaczenia bilansu,

⇒ tłumaczenia rachunku zysków i strat,

⇒ tłumaczenia informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W niektórych przypadkach tłumaczenie sprawozdania finansowego będzie obejmowało także:

⇒ tłumaczenie sprawozdania z przepływów pieniężnych,

⇒ tłumaczenie zestawienia zmian w kapitale własnym.

Tłumaczone mogą być roczne sprawozdania finansowe, ale również raporty półroczne czy kwartalne. Takie tłumaczenia wykonują wykwalifikowani tłumacze, posiadający fachową wiedzę i znający terminologię ekonomiczno-finansową. Tłumaczenie sprawozdania finansowego może być sporządzone zarówno w postaci tłumaczenia przysięgłego, jak i tłumaczenia zwykłego (nieprzysięgłego).

Nie ma ustawowego obowiązku przetłumaczenia sprawozdania finansowego na język obcy przez tłumacza przysięgłego. Taki obowiązek może jednak wynikać z umowy (statutu) spółki, w której zagraniczni udziałowcy mogą zastrzec sobie takie prawo. Najczęściej dokonuje się tłumaczenia sprawozdań finansowych z języka polskiego na język obcy, zależnie powiązań kapitałowych i wewnętrznych uregulowań podmiotów. Niemniej jednak są sytuacje, w których zachodzi obowiązek dostarczenia tłumaczenia przysięgłego sprawozdania finansowego na język polski.

Które jednostki muszą przetłumaczyć sprawozdanie finansowe przez tłumacza przysięgłego?

W przypadku jednostki dominującej (czyli spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która sprawuje kontrolę nad inną jednostką), niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jej kierownik, w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zobowiązany jest złożyć we właściwym rejestrze sądowym przetłumaczone na język polski, obowiązkowo przez tłumacza przysięgłego, skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla oraz opinią biegłego rewidenta.

W związku z pandemią koronawirusa terminy na sporządzanie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych, a także ich złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego zostały zmienione.

Także organ oddziału zagranicznego przedsiębiorcy będącego zakładem ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, jest obowiązany do złożenia w KRS, oprócz swojego sprawozdania finansowego (oddziału), także sprawozdania finansowego tej instytucji, banku bądź zakładu, sporządzonego i zbadanego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie ich siedziby, wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta i ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Potrzebujesz tłumaczenia sprawozdania finansowego?

Skontaktuj się z nami! Szczegółową wycenę tłumaczenia i warunki realizacji otrzymasz wypełniając formularz wyceny.
Wykonujemy tłumaczenie sprawozdania finansowego w następujących językach: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki, niderlandzki, a także w innych językach europejskich.
Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie do naszych usług tłumaczeniowych można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową: erin@erin.pl lub telefoniczną: 717 93 68 38.

© 1999-2022 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011