+48 717 93 68 38
tłumaczenie finansowe

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Koniec roku kalendarzowego to jednocześnie koniec roku finansowego dla przedsiębiorstw, spółek, banków oraz instytucji finansowych. Oznacza to konieczność wywiązania się z wielu obowiązków sprawozdawczych, w tym obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Zależnie od struktury udziałów, wielu jednostkom niezbędne jest także tłumaczenie sprawozdania finansowego na język obcy.

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Tłumaczenie sprawozdania finansowego podmiotu obejmuje jego dane finansowe i powinno się składać minimum z:

– tłumaczenia bilansu,

– tłumaczenia rachunku zysków i strat,

– tłumaczenia informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W niektórych przypadkach tłumaczenie sprawozdania finansowego będzie obejmowało także:

– tłumaczenie sprawozdania z przepływów pieniężnych,

– tłumaczenie zestawienia zmian w kapitale własnym.

Tłumaczone mogą być roczne sprawozdania finansowe, ale również raporty półroczne czy kwartalne. Takie tłumaczenia wykonują wykwalifikowani tłumacze, posiadający fachową wiedzę i znający terminologię ekonomiczno-finansową. Tłumaczenie sprawozdania finansowego może być sporządzone zarówno w postaci tłumaczenia przysięgłego, jak i tłumaczenia zwykłego.

Nie ma ustawowego obowiązku przetłumaczenia sprawozdania finansowego na język obcy przez tłumacza przysięgłego. Taki obowiązek może jednak wynikać z umowy (statutu) spółki, w której zagraniczni udziałowcy mogą zastrzec sobie takie prawo. Najczęściej dokonuje się tłumaczenia sprawozdań finansowych z języka polskiego na język obcy, zależnie powiązań kapitałowych i wewnętrznych uregulowań podmiotów. Niemniej jednak są sytuacje, w których zachodzi obowiązek dostarczenia tłumaczenia przysięgłego sprawozdania finansowego na język polski.

Które jednostki muszą przetłumaczyć sprawozdanie finansowe przez tłumacza przysięgłego?

W przypadku jednostki dominującej (czyli spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która sprawuje kontrolę nad inną jednostką), niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jej kierownik, w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zobowiązany jest złożyć we właściwym rejestrze sądowym przetłumaczone na język polski, obowiązkowo przez tłumacza przysięgłego, skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla oraz opinią biegłego rewidenta.

Także organ oddziału zagranicznego przedsiębiorcy będącego zakładem ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, jest obowiązany do złożenia w KRS, oprócz swojego sprawozdania finansowego (oddziału), także sprawozdania finansowego tej instytucji, banku bądź zakładu, sporządzonego i zbadanego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie ich siedziby, wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta i ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Potrzebujesz tłumaczenia sprawozdania finansowego?

Skontaktuj się z nami!

© 1999-2019 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, NIP 8971224485, Regon 931982011
Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio